O programu SuanPan mentalne aritmetike

Smatra se da mentalna aritmetika SuanPan otvara vrata svim potencijalima deteta, pri čemu je matematika samo stimulans. Od najranijeg uzrasta deca se upućuju na razvijanje različitih veština koje će moći da primenjuju celog života. Zato je SuanPan mentalna aritmetika u stvari obrazovno-razvojni program za isticanje potencijala dece uzrasta od 5 do 14 godina. To je period kada je njihov psihomotorni razvoj najintezivniji. Podrazumeva jedinstveni pristup i pored osnovnog rada na računaljci (abakusu) uključuje razne stimulativne aktivnosti (drama na času, igre pažnje, koncentracije...).

Abakus i matematičke operacije

Kao što je navedeno u mnogim primerima u kojima se predstavlja program SuanPan mentalne aritmetike, bitno je napomenuti šta jedan učenik može da postigne pohađanjem ovog programa. Svaki polaznik koji savlada program SuanPan mentalne aritmetike će moći mentalno da izračuma operacije slične dole navedenim, u vremenskom periodu 3-5 sekundi:

148+43+69-34=?

468/36=?

790x18=?

6936-1326=?

Program počinje istovremeno primenom abakusa (računaljke) i auditivnog treninga, a zatim sledi mentalno usvajanje i postavljanje abakusa u mislima. To dovodi do mogućnosti misaonog izvođenja računskih operacija i to za vrlo kratko vreme. Pored konstantnog vežbanja računanja na abakusu, aktivnosti koje prate rad na računaljci omogućavaju deci oslobađanje od stresa, jačanje samopouzdanja, koncentracije i pažnje, što omogućava otklanjanje blokada i obezbeđuje savladavanje veština mentalne aritmetike.

Vežbe pažnje

Još jedan od sastavnih delova programa SuanPan mentalne aritmetike su vežbe pažnje koje se realizuju na svakom času. Koncentracija i pažnja su blisko vezane. Možemo reći da je koncentracija najintezivniji vid pažnje, ali pažnja uvek prethodi koncentraciji. Čim se izgubi koncentracija, gubi se nit sa onim što ste počeli da radite ili morate raditi sve iz početka.

Koncentracija se može poboljšati, pa SuanPan mentalna aritmetika sprovodi neke vrste vežbi kojima se radi na ovoj veštini. Na pažnju se može uticati počev od prikladne sredine za učenje, pa do zadataka koji podstiču dete da razmišljaju. Jer koncentracija se vežbanjem može poboljšati i naučiti. Neke aktivnosti zahtevaju ogromnu preciznost ili duboko pažljivo razmatranje, što zahteva punu koncentraciju.

Drama na času

Poznato je koliko je igra značajna za razvoj dece i njihovo saznavanje. Deca mnogo toga uče kroz igru, ali je bitno znati da nije igračka ono što podstiče razvoj mozga, već je to iskustvo igre. U programu SuanPan mentalne aritmetike su zastupljene raznovrsne igre kojima se utiče na psihofizički razvoj dece. Tako su tu razne didaktičke igre, igre opažnja, igre sa pravilima, jezičke igre, pokretne igre. Svaka od njih ima svoju svrhu i sa razlogom se planira kada se koja koristi.

Praćenje napredovanja učenika

Napredovanje svakog učenika se nadgleda i shodno tome pripremaju se periodični izveštaji za roditelje. Tokom trajanja programa primenjuju se i povremene provere usvojenosti gradiva, dok se na kraju svakog završenog nivoa primenjuju i testovi pažnje i koncentracije, višestruke inteligencije i stilova učenja.

Na mentalnu aritmetiku SuanPan ne treba gledati kao na sredstvo uz pomoć kojeg će deca popraviti svoje ocene iz matematike, ili naučiti da rade više stvari istovremeno. Ovde nije akcenat na brzom računanju. Treba je shvatiti kao sredstvo koje podstiče način na koji se deca fokusiraju u razmišljanju, koje sjedinjuje i pojačava moć slušanja i razumevanja, koje postavlja most između vizuelnog i imaginarnog, koje razvija tačnost i pojačava koncentraciju. Cilj programa SuanPan mentalne aritmetike je da uravnoteži razvoj leve i desne hemisfere mozga, kao i razvoj potencijala dece koji su individualni, a koji će doprineti ostvarivanju boljeg snalaženja u školskim obavezama ali i životu uopšte.